+358 19 688 1000
toimisto@kavasto.fi

Perintöasiat

Perukirjat, testamentit ja perintösuunnittelu

Toimistomme hoitaa perunkirjoituksia, perinnönjakosopimusten, sekä testamenttien laatimista.

Perukirja

Perunkirjoitus on Suomessa toimitettava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta jokaisen luonnollisen henkilön jälkeen. Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen mahdollinen perintö voidaan jakaa erillisellä perinnönjakokirjalla. Perukirja on yksinkertaistettuna listaus vainajan oikeudenomistajista, sekä varoista ja veloista verottajaa varten. Pesän ilmoitusvelvollisuus on yleensä vainajan lähimmällä omaisella. Perukirja on toimitettava vainajan kotipaikkakunnan verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Perinnönjakosopimus voidaan laatia perunkirjoituksen yhteydessä, mikäli pesä on selvä ja riidaton. Alla listaus materiaaleista, joita perukirjoitusta varten tarvitaan. Ennen toimistolle saapumista hanki mahdollisimman paljon materiaaleista kasaan. Toimistomme tilaa puuttuvat asiakirjat sopimuksen mukaan.

PERUNKIRJOITUKSESSA TARVITTAVIA ASIAKIRJOJA

Pesän osakkaiden selvittäminen:

 • Sukuselvitys perittävästä eli katkeamaton selvitys kaikista niistä seurakunnista tai siviilirekistereistä, jossa perittävä on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään, kun kysymys on ajasta ennen 1.10.1999
 • 1.10.1999 ja tämän jälkeen yhdestä maistraatista saa kaikki tiedot
 • Mikäli henkilö on kuollut lapsettomana, tarvitaan virkatodistukset vainajan vanhemmista.

Jos vanhemmat ovat kuolleet, tarvitaan heistäkin sukuselvitys 15 ikävuodesta lähtien, jotta saadaan selville perittävän sisarukset. Mikäli joku sisaruksista kuollut, tarvitaan selvitys kuolleesta sisaruksesta 15 ikävuodesta lähtien, jotta saadaan selville hänen mahdolliset rintaperillisensä.

 • Virkatodistuksia voi löytyä vanhempien/sisarusten perukirjojen yhteydestä.
 • Virkatodistukset kuolinpesän osakkaista (ns. elää-todistukset seurakunnasta tai väestörekisteriote maistraatista)
 • Mahdollinen alkuperäinen testamentti ja avioehtosopimus
 • Mikäli perittävä oli kuollessaan leski, muun muassa ensin kuolleen puolison perukirja
 • Ensin kuolleen puolison jälkeen tehty ositussopimus
 • Mikäli perittävällä on ollut aikaisempiakin avioliittoja ja sitten esim. eronnut, tarvitaan omaisuuden ositussopimus

Perukirjassa perittävän (ja lesken/ensin kuolleen puolison) varat arvostetaan perittävän kuolinpäivän mukaiseen käypään arvoon eli markkinahintaan:

 • Saldotodistukset pankkitalletuksista, rahastoista, osakkeista sekä muista sijoituksista ja jäsenosuuksista (myös S-pankki)
 • Asunto-osakkeen osakekirjasta jäljennös ja isännöitsijäntodistus
 • Tiedot kiinteistöstä: kiinteistöveropäätös ja kiinteistötunnus (jonka saa vanhasta kiinteistöveropäätöksestä, kauppakirjasta tai lainhuutotodistuksesta)
 • Kulkuvälineiden ja veneiden rekisteriotteet
 • Tiedot henkivakuutuskorvauksen edunsaajista ja korvausmäärästä
 • Aseiden sarjanumerot ja mallit
 • Jos perittävä oli tai leski on osakkaana muussa jakamattomassa kuolinpesässä, tarvitaan kopioperukirjasta ja selvitys siitä, mitä omaisuutta on jäljellä ja mikä sen arvo on
 • Viimeisin tuloveroja koskeva verotuspäätös, erittelyineen
 • Saatavat, myös mahdollisesti veronpalautus tai arvio veronpalautuksesta, oliko joku velkaa vainajalle ja/tai leskelle
 • Jos perittävällä tai leskellä yritysomaisuutta, ml. maa- ja metsätilatalous: asiakirjat ja menettely tapauskohtaisesti pienet yritykset tai jos elinkeinotoiminta on ollut vähäistä, yrityksen viimeinen tilinpäätös eli tase, tase-erittelyt, tuloslaskelma liitetietoineen, jolloin voidaan arvioida jatkotoimenpiteet arvioidaan mahdolliset muutokset kuolinpäivään nähden ja se, tarvitaanko kuolinpäivältä erikseen välitilinpäätös

Perukirjassa luetteloidaan perittävän ja lesken velat

 • Velat
 • Perittävän elinaikaan kohdistuneet laskut, jotka tulevat kuolinpäivän jälkeen maksettavaksi o kuitit hautajaisista, hautaamisesta, muistotilaisuudesta ja perunkirjoituksesta aiheutuneista kuluista
 • Jos hautakiveä ei ole hankittu, arvio hautakiven kustannuksista

Muut asiat:

 • Perittävän ja lesken mahdollisesti antamien lahjojen lahjakirjat
 • Onko perittävä tai leski antanut ennakkoperintöä/lahjaa kolme vuotta ennen perittävän kuolemaa
 • Pesän ilmoittajan yhteystiedot sekä pesän osakkaiden osoitetiedot
Perinnönjakosopimus

Mikäli perinnön jakamisesta on riitaa, tulee se selvitettäväksi pesänselvittäjän ja / tai jakajan avulla ja mahdollisesti tuomioistuinprosessissa. Toimistomme laatii riidattomissa tapauksissa perinnönjakosopimuksen

Toimistomme laatii perukirjat ja perinnönjakokirjat ripeästi ja kohtuuhinnoin. 

Testamentti

Jokaisen ihmisen kannattaa laatia testamentti. Vaikka sinulla ei olisikaan omaisuutta, voit sitä yllättävissä tilanteissa saada esimerkiksi lahjana / testamenttina. Perillisten avio-oikeuden poissulku on aiheellinen toimi, vaikka vaikuttaisi ettei perittävää jäisi.

Testamentin laatimisella voit välttää monia isoja riitoja lähipiirissäsi ja selkeyttää läheistesi poismenosi jälkeistä elämää. Testamentissa voit antaa määräyksiä myös hautaustavastasi ja toivomuksia mm. lastesi huollosta (ns. epävirallinen huoltotestamentti) ja määräyksen taikka toiveen siitä, kuka jäämistöstäsi jälkeesi huolehtii.

Toimistomme laatii myös ositussopimuksia, edunvalvontavaltakirjoja, valtakirjoja ja hoitotestamentteja.

Palkkioperusteet