+358 19 688 1000
toimisto@kavasto.fi

Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Rekisterinpitäjä:
Asianajotoimisto Mia Kavasto
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Mia Kavasto p. 09 688 1000 toimisto@kavasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakkaiden toimeksiantojen hoitamiseen toimittamia tietoja säilytetään lain mukaisesti lain säätämä määräaika. Asiakirjat toimitetaan toimeksiannon päättymisen jälkeen pyynnöstä asiakkaalle, tai säilytetään sopimuksen mukaan arkistossa lain mukainen määräaika.
Tiedon käsittelijänä kirjanpitoasioissa toimii:
Leena Sievinen Tmi
Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi, Y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot, sekä toimeksiantotiedot. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.
Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan yksilöinti- ja laskutustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Palveluihin, niiden toimittamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot syntyvät toimeksiannoissa.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta Asianajotoimisto Mia Kavaston ulkopuolisille.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto säilytetään Asianajotoimiston toimistotiloissa toimintaosoitteessa ainoastaan yrityksen omistajan (Mia Kavasto) ja toimiston henkilökunnan saatavilla. Sähköisesti säilytettävä aineisto sijaitsee salasanalukitussa tietokoneessa asianmukaisilla palomuureilla ja tietoturvaohjelmilla suojattuna. Ainoastaan yrityksen omistajalla ja henkilökunnalla on pääsy näihin tietoihin.
Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat yrityksen asiakasrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Hänellä on lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.